Niemstyle | Code nhận xét mới cho blogspot
Hình Minh Họa

Cách thực hiện rất đơn giản: Các bạn vào Blog > Bố Cục > Chọn HTML/Javascript và dán toàn bộ code sau vào:
<style>
.nxmoi{color#ccc;}
.nxmoi li{margin:0;padding:10px;border-left2px solid #ccc;}
.nxmoi li:before {content"";width12px;height12px;display: block;border3px solid #ccc;border-radius50%;float: left;left:-5px;position: absolute;background#fff;}
.nxmoi li:hover:before{background:#F48FB1}
.nxmoi span a{color:#F48FB1;font-weight:600;transition: color .3s;}
.nxmoi span a:hover{color:#F48FB1;transition: color .3s;}
.nxmoi span {color:#fff}
</style>
<script>//<![CDATA[
var sl_nhanxet = 5,
    kt_nhanxet = 50;
// Recent Comment
function nhanxetmoi(json{
    var entry, commurl, commsum;
    document.write('<ul class="nxmoi">');
    for (var i = 0; i < sl_nhanxet; i++) {
        entry = json.feed.entry[i];
        if (i == json.feed.entry.length) break;
        for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
            if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
                commurl = entry.link[k].href;
                break;
            }
        }
        commsum = ("content" in entry) ? entry.content.$t : ("summary" in entry) ? entry.summary.$t : "";
        commsum = commsum.replace(/<.*?>/g"");
        if (commsum.length > kt_nhanxet) commsum = commsum.substring(0, kt_nhanxet) + "...";
        document.write('<li><span><a href="' + commurl + '" rel="nofollow">' + entry.author[0].name.$t + ':</a></span> <span>' + commsum + '</span></li>');
    }
    document.write('</ul>');
}
//]]></script>
<script src="/feeds/comments/summary?alt=json-in-script&amp;callback=nhanxetmoi"></script>
Lưu lại và xem kết quả. Rất đơn giản phải ko nào!
Chúc các bạn thành công!
                                                                  Nguồn: Niệm Style